Handelsbetingelser

1.0  Definitioner

1.1 I Aftalen har følgende ord følgende betydning, når de skrives med stort begyndelsesbogstav: 

1.2 “Aftalen” betyder dette konkrete led, Hovedaftalen, i aftalekomplekset om levering af produkter, inklusive eventuelle bilag, som eventuelt ændres fra tid til anden i overensstemmelse med Standardbetingelsernes punkt 2.1. 

1.3 ”Part” eller ”Parter” betyder Sælger eller Køber hver for sig eller Sælger og Køber sammen. 

1.4 “Produkt” betyder abonnementet på forvaltning af sociale medier med henblik på at skabe og dele historier for at markedsføre Købers brand på sociale medier, som sælges af Sælger og købes af Køber under Aftalen, og som er specificeret  i Aftalens Bilag A.

1.5 “Købere” henviser til samtlige af Sælgers kunder, og er ikke et begreb specifikt for Køber i denne aftale.

1.6 “Standardbetingelser” eller en grammatisk bøjning heraf henviser til Storytelling Medias Standardbetingelser, som henvist til nedenfor, og som er en del af det samlede aftalekompleks mellem Køber og Sælger. Derudover indgår annoncering på sociale medier på vegne af Køber.

2.0  Aftalens omfang og gyldighed

2.1 Denne aftale udgør et led i aftalekomplekset mellem Køber og Sælger. De samlede led udgøres af:

  1. Hovedaftalen, som er den primære aftale mellem Køber og Sælger, og som beskriver de aftaler, som er specifikke til det enkelte kundeforhold.
  2. Databehandleraftalen, som er den specifikke aftale indgået mellem Køber og Sælger i forhold til regulering af Sælgers rolle som databehandler for Køber. 
  3. Standardbetingelser, som beskriver de forhold, der som udgangspunkt gælder i alle kundeforhold mellem Sælger og Købere.  

2.2 Det interne forhold mellem aftalekompleksets enkelte led afgøres med baggrund i ovenstående opremsning, hvor nummer 1 har forrang over nummer 2, mens nummer 2 har forrang over nummer 3. Er der således uoverensstemmelse mellem bestemmelserne i de enkelte aftaleled, skal det være bestemmelsen i det led, som er rangeret højest i det interne forhold, som skal være gældende.   

2.3 Sælger forpligter sig herved til at sælge og levere, og Køber forpligter sig herved til at købe og modtage levering af produktet på de vilkår, som fremgår af Aftalen, samt de øvrige led i aftalekomplekset. 

2.4 Det samlede aftalekompleks udgør det fulde grundlag for parternes samarbejde i forbindelse med Produktet, og eventuel mailkorrespondance, tidligere udkast eller andet som går forud for aftalekompleksets vilkår kan kun benyttes til aftale udfyldning eller fortolkning af enkelte led i eller det samlede aftalekompleks i tilfælde af tvister, såfremt aftalekompleksets enkelte led eller det samlede aftalekompleks ikke beskriver den pågældende situation eller bestemmelserne heri er utydelige.

2.5 Ændringer til aftalekomplekset eller enkelte led heri,  kan kun foretages ved skriftligt tillæg, som er underskrevet af Parterne. Parternes ageren under Aftalen, eller det samlede aftalekompleks kan aldrig danne grundlag for en ændring af Aftalens eller aftalekompleksets bestemmelser, og parterne er således til enhver tid berettiget til at vende tilbage til at levere som angivet i Aftalen eller aftalekomplekset, uagtet at en eller begge Parter i en periode har ageret anderledes end angivet.

2.6 Aftalen, dens enkelte bestemmelser, de enkelte led i aftalekomplekset eller de konkrete bestemmelser i aftalekomplekset skal fortsat være i kraft, selvom enkelte bestemmelser, eller led i aftalekomplekset, sættes ud af kraft. Således vil det faktum, at eksempelvis Aftalens afsnit 4 sættes ud af kræft som følge af domsafgørelse herom ikke betyde, at aftalens øvrige bestemmelser mister deres funktion. 

3.0  Indkøb af yderligere ydelser

3.1 Køb af ydelser ud over Produktet foregår ved, at Køber sender en skriftlig indkøbsordre til Sælger, hvorefter Sælger enten accepterer eller afviser indkøbsordren. Der henvises til Standardbetingelserne for de præcise vilkår for indkøb af yderligere ydelser. Der kunne bl.a. være tale om redigeret videomateriale, hjemmesidegrafik, vektoriserede figurer mv.

4.0 Pris og betaling

4.1 Prisen for produktet fastsættes på kontrakten.

4.2 Betalingstidspunkt vil fremgå af den til Køber udstedte faktura, men er 14 dage efter udstedelsesdatoen, medmindre andet fremgår af fakturaen. 

4.3 Hvis Køber undlader at betale en korrekt udstedt faktura rettidigt, forrentes kravet efter renteloven, herunder primært rentelovens §5. 

4.4 Første betaling starter efter aftale og løber én måned frem.

5.0 Varighed

5.1 Aftalen løber indtil Køber eller Sælger opsiger den, hvorefter Aftalen vil udløbe efter den sidste bankdag den efterfølgende måned. Når et led i aftalekomplekset opsiges, opsiges samtidig de andre led i aftalekomplekset, så alle led ophører på samme tidspunkt.  

5.2 Opsigelse af Aftalen eller andre led i aftalekomplekset medfører dog ikke opsigelse af enkelte bestemmelser, som angivet i Standardbetingelsernes afsnit 2.1, som fortsat vil være i kraft. 

6.0 produktansvar

6.1 Sælger kan ikke holdes ansvarlige for negative indvirkninger på virksomheden, herunder, men ikke begrænset til færre følgere på sociale medier og tab af omsætning.

6.2 Lever Køber eller Sælger ikke op til alle kravene i kontrakten, vil kontrakten kunne ophæves som misligholdt, uden at Parterne har noget krav mod hinanden på baggrund af misligholdelsen, medmindre der er tale om groft uagtsom eller forsætlig adfærd fra den misligholdende part, med væsentlige økonomiske konsekvenser for den anden part. 

6.3 Uanset hvad begrænses enhver erstatning til Køber som måtte opstå som følge af Sælgers ageren under denne Aftale, og som ikke kan afvises efter ovenstående bestemmelse, til den ydelse, som er betalt af Køber til Sælger i løbet af de seneste 6 måneder.

6.4 Sælger påtager sig ansvar for at følge Købers moralske retningslinjer, som eksemplificeret i Købers offentliggjorte materiale, eksempelvis “code of conduct”, ift. offentlige publiceringer på vegne af Køber. Er Køber ikke tilfreds med en moralsk tone, må Køber ved eget initiativ fjerne opslaget eller kontakte Sælger for at få opslaget ændret eller fjernet. Hvis Køber ved eget initiativ fjerner et opslag, skal Sælger underrettes herom for fremadrettet at kunne agere i henhold til Købers moralske retningslinjer på dette punkt. 

7.0 Fuldmagt

7.1 Køber giver Sælger fuldmagt til at håndtere Købers sociale medier. Sælger har fuldmagt til at skrive, interviewe, udgive, publicere, kommentere, mv. på vegne af Køber på digitale medier. 

7.2 De konti, som er omfattet af Aftalen er angivet i bilag A med virksomhedens loginoplysninger.

7.3 Sælger må kun ændre loginoplysninger til Købers konti i samråd med Køber. Såfremt Køber afviser en anmodning fra Sælger om ændring af en eller flere kontis loginoplysninger med baggrund i kontienes sikkerhed kan Sælger på ingen måde indestå for denne, og Sælger er totalt friholdt for ansvar herfor.

8.0 Ejerskab over materiale

8.1 Selvom Sælger ejer materialet, må Sælger ikke videresælge materiale indhentet på vegne af Køber til andre. Dog må Sælger bruge materiale til egen markedsføring. 

8.2 Ovenstående bestemmelse supplerer Standardbetingelserne og har forrang over disse, men tilsidesætter ikke de øvrige Standardbetingelser angående ejerskab over materiale, medmindre disse er direkte modstridende.